«شاهدان عینی» گروه های رهبری چه می گویند؟
یکی از شاهدان گفت: در این سفر که بیش از 6 ساعت به طول انجامید ملاقات فیزیکی ندیده اما شاهد خشونت و آزار لفظی بوده است. چه نیازی به تحریک است و خیلی ها با پیراهن های بلند تا مچ پا مشکلی ندارند.