شاعر تهرانی را در روز تهران به یاد بیاورید; لمس صبر در برابر سختی ها
اگرچه نامگذاری 14 مهر دشمنی است که معتقد است تهران قدمتی طولانی دارد و زمان تبدیل آن از دارالخلافه به پایتخت در سال 1286 عمر آن را کوتاه می کند، اما دلیلی برای یادآوری پایان سپانلاوی که معروف شد وجود دارد. به عنوان یک شاعر تهران و اشاره ای به شعر شاعر. چه کسی در کف دست شماست؟