«سیاه چاله» به زبانی بسیار ساده و علمی: درباره این کشف شگفت انگیز چه باید گفت؟!
تا قبل از انیشتین، دانشمندان فکر می کردند که فضا یک “خلاء” است و هیچ تاثیری بر اجسام در حال حرکت در آن ندارد. اما انیشتین می گفت فضا دارای بافتی پنهان با کیفیت کشسان یا خمشی است… جان مایکل می گفت که اگر یک جسم 500 برابر قطر خورشید باشد، انرژی زیادی و فرار سریع دارد. و تمام نوری که از آن می‌آید، بر اثر نیروی جسم آزاد می‌شود و به این جسم باز می‌گردد، چون نور از ستاره خارج نمی‌شود، با «دیدن» نمی‌توانیم از این مورد اطلاعاتی به دست آوریم. “.