سیاست در لبنان، بازیگران و اهداف
انتخابات پارلمانی اخیر در لبنان یک شکست کامل برای جبهه سازش و مقامات داخلی آن بود و بازیگران داخلی و خارجی دولت لبنان را با توجه به وضعیتی که کاملاً روشن شده به بن‌بست سیاسی سوق دادند. ایجاد مقاومت سیاسی منجر به شکست در تشکیل دولت و بروز مشکلات عدیده ای برای لبنان به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد شد.