سوءتغذیه و تبعیض آموزشی، 2 بر پول صهیونیست ها
اگرچه در گزارش های منابع صهیونیستی بر گرسنگی در میان صهیونیست ها تاکید شده است، اما تحقیقات نشان می دهد که این وضعیت به دلیل تبعیض ساختارها در مؤسسات آموزشی و کمک های دولتی که در قالب یک وضعیت مسالمت آمیز دیده می شود، به یکی از ویژگی های اساسی و پایدار جامعه صهیونیستی تبدیل شده است. آینده.