سهم قابل‌کلمه ایران به دلیل تأمین علم روی زمین/ چرا داده ها‌بنیان‌شدن صنایع برای ملت مهم است؟


گروه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه خبرگزاری فارس؛ 12 ماه‌هاست کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب داده ها‌بنیان شدن سیستم اقتصادی را احتمالاً بیشترین ارکان باور سیستم اقتصادی مقاومتی راه اندازی شد کرده اند. راهبردی کدام ممکن است نتیجه نهایی‌ی آن خواهد شد در امروز در داخل کپک بیش به دلیل ۶ هزار نمایندگی داده ها‌بنیان نمایان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته است جدا از تعمیر از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مسائل ملت، موقعیت قابل توجه پررنگی را در داخل خنثی‌سازی تحریم‌ها ایفا تدریجی.

رئیس انقلاب در داخل شکسته نشده رهنمودهای کلیدی شخصی برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه ملت، 12 ماه ۱۴۰۱  را شناخته شده به عنوان 12 ماه «تأمین؛ داده ها‌بنیان، اشتغال‌آفرین» شناسایی‌گذاری کردند. با این وجود پرس و جو مهمی کدام ممکن است پیش می‌آید اینجا است کدام ممکن است علت ایجاد این تاکید قابل توجه رهبرانقلاب بر داده ها بنیان شدن صنایع عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی ملت {چیست}؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور آن خواهد شد چه کمکی به ملت می‌تدریجی؟ برای مکان یابی {پاسخ} این پرس و جو به سراغ «پرویز کرمی» راهنما معاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد فناوری های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد صنایع هنری رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخصوص {اهمیت} مانترا 12 ماه همراه با او ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو کردیم. در داخل شکسته نشده محتوای متنی رادیکال این {گفتگو} را می‌خوانید:

فارس: همراه خود کلمه به مانترا 12 ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید همیشگی رئیس معظم انقلاب بر افزایش کلاچ اکوسیستم فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری، در نظر گرفته شده می‌کنید داده ها‌بنیان شدن سیستم اقتصادی ملت چه نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی دارد؟

* راهبری حرکت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ملت شیفته رهبرانقلاب

کرمی:اگر ما به خرید ورزش‌هایی کدام ممکن است رئیس فرزانه انقلاب به دلیل دهه گذشته ۷۰ به بعد در داخل ماده موضوع علم‌وفناوری داشته‌اند تذکر کنیم؛ خوب راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشی را در داخل کارها، فرمایشات، فرامین، دستورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌گذاری‌های حضرت آقا بیانیه می‌کنیم. حدود دهه گذشته ۷۰ بود کدام ممکن است ایشان جنبش ظریف افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت تأمین علم را مطرح کردند؛ موضوعی کدام ممکن است {متاسفانه} آن خواهد شد زمان در مدرسه‌ها خیلی قابل توجه گرفته نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیا بسیاری از اشخاص حقیقی باوری را کدام ممکن است حضرت آقا نسبت به نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله امیدوار ایران داشتند قبول نداشتند. لذا ایشان به دلیل دهه گذشته ۷۰ این ماده موضوع را در داخل اصل {کار} قرار دادند. هر چند به نامگذاری 12 ماه‌های قبلی ظاهر شد کنیم به دلیل موضوعاتی معادل نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی مقرون به صرفه، تأمین سراسری، حمایت به دلیل {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ایرانی، سیستم اقتصادی مقاومتی، تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک ها، جهش تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل کالای ایرانی چند کاره {مسیر} ملت مقتدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دارای اقتدار قرار داشته است.

فارغ به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها، شخص خاص مدیریت به دلیل دهه گذشته ۷۰ تا این مرحله در داخل خوب {مسیر} ارتفاع را مطمئن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را  برای دستیابی این ارتفاع راهنمایی کردند.

فارغ به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها، چه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌هایی تخصصی ایجاد می کند این {مسیر} با کیفیت بالا حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌هایی کدام ممکن است قصوری داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب کمبودهایی شدند، شخص خاص مدیریت در داخل خوب {مسیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خوب تایم لاین مطمئن ارتفاع را مطمئن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را با استفاده از یال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه‌ها به این ارتفاع راهنمایی کردند.

*مبارزه از طریق گلوگاه‌های زحمت کش همراه خود توان زیست بوم داده ها‌بنیان ملت

شعاری کدام ممکن است امسال حضرت آقا سبک تذکر قرار دانش‌اند، برگرفته به دلیل بنیه‌ای بود کدام ممکن است ملت {در این} بخش پیدا کرد. مخصوصاً سیستم اقتصادی داده ها‌بنیان کدام ممکن است شاه مهم سیستم اقتصادی مقاومتی در داخل ملت ماست، طی کمتر از خوب دهه گذشته قبلی توانسته است به زیست محلی برسد کدام ممکن است بازیگران شخصی را شناخته است.

در امروز ما حدود ۶۵۰۰ نمایندگی داده ها‌بنیان {داریم} کدام ممکن است توانسته‌اند در داخل مقاطع زحمت کش به پشتیبانی ملت بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رافع نیازهای ما باشند.

در امروز ما یک چیز حدود ۱۰ هزار استارتاپ در داخل بخش‌های مختلف خدماتی، آموزش، محصول محوری، تکنولوژی محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید… {داریم}. حدود ۶۵۰۰ نمایندگی داده ها‌بنیان {داریم} کدام ممکن است توانسته‌اند در داخل مقاطع زحمت کش تحریم‌های ظالمانه به پشتیبانی ملت بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رافع نیازهای ما باشند. در داخل دوران کرونا ما توانستیم توانمندی نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان آموزش خودمان را ببینیم. در امروز ما حدود هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ نمایندگی هنری {داریم} کدام ممکن است می توانند در داخل بخش تأمین صنایع باکلاس، تأمین مطالب محتوا، خدماتی کدام ممکن است بر بستر خرید وکارهای دیجیتال قرار دارند، به خوبی عرض اندام تدریجی.

*نیروی انسانی متخصص حیاتی ترین رکن سیستم اقتصادی داده ها‌بنیان است

حضرت آقا موضوع جهاد تبیین را بر موزه نیروی انسانی متخصصی تخصصی ایجاد می کند ملت {داریم}، توانمندی های تکنولوژیکی {که داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر موزه پلتفرم هایی کدام ممکن است اکنون به راحتی در دسترس است هستند مطرح کردند. حیاتی ترین فکر کردن در نظر بگیرید سیستم اقتصادی داده ها‌بنیان نیروی انسانی متخصص است. دانشکده‌های ما طی این 12 ماه ها نصب شده کرده‌اند تخصصی ایجاد می کند تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نیروی انسانی متخصص توانمند هستند.

*سهم ۲ درصدی ایران به دلیل تأمین علم روی زمین/ چشیدن سبک شیرینی داده ها‌بنیان شدن تأمین

در امروز ما در داخل نانو فناوری روی زمین  چهارم هستیم، در داخل بیوتکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست فناوری رتبه {هفتم} را {داریم}، در داخل علوم شناختی {یازدهم}، در داخل هواوفضا {نهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هوش جایگزین در داخل رتبه {شانزدهم} دنیا قرار {داریم}.

ما حدود خوب شانس به دلیل گروه کامل دنیا را {داریم}.حدوداً خوب شانس به دلیل آلودگی دنیا را هم در داخل اختیار {داریم}. با این وجود حدود ۲ % به دلیل تأمین علم جهان متعلق به ایرانیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به استناد پایگاه های علم سنجی جهان در داخل رتبه {پانزدهم} تأمین علم دنیا  قرار {داریم} . در امروز ما در داخل نانو فناوری روی زمین  چهارم هستیم، در داخل بیوتکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست فناوری رتبه {هفتم} را {داریم}، در داخل علوم شناختی {یازدهم}، در داخل هواوفضا {نهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هوش جایگزین در داخل رتبه {شانزدهم} دنیا قرار {داریم}. {اینها} رتبه های قابل توجه خوبی است کدام ممکن است ما در داخل تأمین علم به خودمان اختصاص دانش ایم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بر موزه نیروهای متخصصی کدام ممکن است محلی {داریم} نیاز به به این سمت {حرکت} کنیم کدام ممکن است افراد با کیفیت بالا ملت ما سبک شیرینی داده ها‌بنیان شدن تأمین را در داخل کل شما منطقه ها بچشند.

*هم افزایی نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری همراه خود صنایع عظیم

اگر الان ۶۵۰۰ نمایندگی داده ها‌بنیان، ۱۵۰۰ نمایندگی هنری در داخل ملت ممکن است وجود داشته باشد، این‌ها می ‌توانند در داخل کارخانجات تولیدی عظیم ما تکثیر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به داده ها‌بنیان شدن آن خواهد شد‌ها پشتیبانی کنند. نه فاصله تأمین عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین بر مبنای غیر نوآوری قبلی است. اگر کارخانجات تولیدی ما می خواهند روی فوت بایستند نیاز به به سمت رسوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در داخل تولیدات خودشان بسیار روی بیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} محقق نمی شود مگر همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری به نمایندگی‌های تولیدی عظیم.

*خلق راهی که در آن‌رفع‌های فناورانه برای تعمیر مسائل ملت

اکنون مکان ملت موقعیتی نخواهد بود کدام ممکن است نیروی متخصص آموزشی ما {کار} اجرایی مشارکت در دهد. من می روم به دردسر کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندانی تخصصی ایجاد می کند سیستم دیوان سالاری ما مشغول هستند ارج می‌{نهم} با این وجود نه فاصله اجاره دادن دولتی قبلی است.حالا نیاز به نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در داخل جدا کارخانجات نوآوری در امتداد طرف محل اقامت‌های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری به دلیل نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبره ما پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانند نیازمندی‌های محله را تعمیر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد یک چیز کدام ممکن است ما به آن خواهد شد خلق راهی که در آن رفع‌های فناورانه برای تعمیر مسائل ملت می‌گویم را عملیاتی کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه‌هاست خوب باغبان با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک پیشرو با کیفیت بالا  این ماده موضوع را رصد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ محلی داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای متخصص داخل  اعتقاد دارد. به دلیل این رو ایشان امسال را 12 ماه تأمین داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین راه اندازی شد کردند.

*داده ها‌بنیان‌ها نصب شده کردند {کار} نشدنی نخواهد بود

ایران نیاز به در جهت داده ها‌بنیان کردن کشاورزی، شیلات، دامپزشکی، باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان داده ها‌بنیان کردن تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پزشکی {حرکت} تدریجی.

من می روم امیدوار هستم مسئولینی کدام ممکن است نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری ما را خیلی کمتر فرض دارند در موضوع جاده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشی کدام ممکن است مدیریت معظم انقلاب قرار دادند، این امتیازات را تا حد زیادی مورد کلمه قرار دهند.

یادمان باشد یا نباشد کدام ممکن است ملت ما خوب ملت واردات محور بود. تحریم‌ها در حقیقت مسکنی بود کدام ممکن است ما بتوانیم روی پای خودمان بایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم به داده ها‌بنیان‌ها بها دهیم. این نمایندگی‌ها بوده اند تخصصی ایجاد می کند دوران تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا نصب شده کردند کدام ممکن است {کار} نشدنی نخواهد بود، ما می‌توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {در این} زمینه به {واسطه} داده ها‌بنیان‌ها مقتدر است. حالا این ایران مقتدر نیاز به در جهت داده ها‌بنیان کردن کشاورزی، شیلات، دامپزشکی، باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان داده ها‌بنیان کردن تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پزشکی {حرکت} تدریجی. شهرداری های ما نه نمی‌توانند کلان شهر را شیفته خوب شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار زیاد نیروی انتخاب شده اداره کنند. کلان شهر نیاز به در داخل اختیار استارتاپ‌ها، داده ها‌بنیان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری‌ها باشد یا نباشد. نمایندگی‌های هنری نیاز به بتوانند شرکت ها با کیفیت بالا منطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام را به افراد بدهند. این ماده موضوع نیاز به شیفته مسئولینی تخصصی ایجاد می کند بخش حاکمیتی،مقررات‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل موقعیت دارند محقق شود.

*ریل‌گذاری ۲۰ 12 ماه بلند مدت در داخل مقررات جهش تأمین داده ها‌بنیان

خوش شانس در داخل انتهای 12 ماه ۱۴۰۰ مسئولین مجلس شورای اسلامی مقررات جهش تأمین داده ها‌بنیان را مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شورای شایسته نگهبان قرار داده کردند. امیدوار هستم تخصصی ایجاد می کند همین ابتدای 12 ماه این مقررات در داخل اصل {کار} شورای شایسته نگهبان قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله تایید شود به همان اندازه به باور فرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا 12 ماه حضرت آقا پشتیبانی شود. اگر این مقررات مصوب شود فقط در موردً خوب ریل‌گذاری ۲۰ ساله فراروی نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری ملت قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد توانمندی داده ها‌بنیان‌هاو هنری ها را بیش به دلیل قبلی خواهند میدان دید.

فارس: ملت بدانید که چگونه نیاز به در هدف داده ها‌بنیان شدن صنایع عظیم و قابل توجه ملت گام بردارد؟

*ورود به داده ها‌بنیان‌ها به بخش ایمنی غذایی/ بهبود قابل کلمه کیفیت بالا کالا کشاورزی

کرمی:بخش ایمنی غذایی مطمئناً یکی مسائلی است کدام ممکن است نیاز به داده ها‌بنیان‌ها به آن خواهد شد ورود به پیدا کنند. ما در داخل اواخر 12 ماه قبلی در داخل محضر معاون اول رئیس جمهور،خوب مونتاژ مشترک همراه خود وزارت  شایسته جهاد کشاورزی داشتیم.{در این} مونتاژ وظیفه شدکه داده ها‌بنیان‌ها در داخل بخش ایمنی غذایی ورود به پیدا کنند.

ورود به داده ها‌بنیان‌هابه بخش کشاورزی می‌تواند تأمین را بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن {سموم} کشاورزی را به مقیاس عقب دهد.

صرف اینکه ما بگوییم ملت ما داده ها‌بنیان است کفایت نمی‌تدریجی، باید همیشه تمام مشکل داده ها‌بنیان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی آن خواهد شد‌ها را در داخل {جایی} جای ملت ببینیم. این اتفاق شدنی است چراکه داده ها‌بنیان‌ها توانمندی هایشان را در دسترس بودن کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  حالا این توانمندی ها نیاز به در داخل ملت ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری شود. در امروز {متاسفانه} کشاورزی ما به دلیل عدم برخورداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} {بهینه} به دلیل آب، آلودگی، کاشت، داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن مبارزه کردن می‌برد. چراکه باقی مانده است {در این} بخش این سطوح به صورت عادی مشارکت در میشود. ورود به داده ها‌بنیان‌هابه این بخش می‌تواند تأمین را در داخل مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هکتار نخست ببرد. ضمناً می‌تواند خوردن {سموم} کشاورزی را به مقیاس عقب دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید {سموم} بیولوژیک را گزینه جایگزین برای آن خواهد شد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این طریق ایمنی غذایی را تامین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بهبود تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدیاد محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی شدن آن خواهد شد به کشاورزی پشتیبانی می‌تدریجی.

*داده ها‌بنیان شدن تجارت شیلات/ چالش‌ای عظیم برای تامین پروتئین به دلیل جلبک‌ها

در داخل بخش شیلات هم همینطور، ما خوش شانس در داخل جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال ملت 1000 کیلومتر اقیانوس {داریم}. شیلات باید همیشه در جهت داده ها‌بنیان شدن {حرکت} تدریجی. اکنون خوب چالش عظیم سراسری خرس عنوان تأمین پروتئین به دلیل جلبک در داخل اصل {کار} قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی یک چیز کدام ممکن است احتیاج دارد اقیانوس،نمک، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نور روز است کدام ممکن است خداوند آن خواهد شد را در داخل جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال ملت برای ما به ودیعه گذاشته است. این {کار} در واقع می تواند پروتئین انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین طبیعی مورد نیازمان را تامین تدریجی.

*به دلیل تأمین قطار سراسری به همان اندازه تامین ۹۸% به دلیل داروی موردنیاز ملت

در داخل بخش های نه معادل فراهم می کند خودت کار کن نیز داده ها‌بنیان‌ها به خوبی ورود به کرده‌اند.در داخل بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ما انتهای 12 ماه قبلی اتوبوس {برقی} را دیدیم کدام ممکن است به محله در دسترس بودن شد. قطار مترو سراسری را دیدیم کدام ممکن است خوش شانس نگاهی به خوب و دنج شخصی را بر روی ریل مترو تهران همراه خود به {سرانجام} رساند. علاوه بر این از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان این‌ها بخش‌هایی است کدام ممکن است داده ها‌بنیان ها در داخل آن خواهد شد‌ها ورود به پیدا کرده اند. در امروز ۹۸ % به دلیل داروی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن‌ها شیفته نمایندگی‌های داده ها‌بنیان تأمین می‌شود. کاتالیست های {مورد استفاده در} تجارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی شیفته داده ها‌بنیان‌ها تأمین می تواند.

فارس: حضرت آقا در داخل دیدار اخیرشان همراه خود تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان  به دلیل داده ها‌بنیان نبودن صنایع عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب ماندگی در داخل بیشترین استفاده را ببرید فناوری‌ها تجارت نفت گلایه کردند. اکوسیستم داده ها‌بنیان ملت {در این} بخش چه قدم هایی برداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیشترین استفاده را ببرید این توان در داخل صنایع عظیم، نیازمند چه اقداماتی هستیم؟

*بهره‌گیری به دلیل توان داده ها‌بنیان‌ها در داخل فاز‌های مختلف ملت

کرمی:بنده امیدوار هستم مسئولین فاز‌های مختلف، اعم به دلیل دولتی، شخصی، نهادهای پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های بازنشستگی در جهت بهره‌گیری به دلیل توان فنی، دانشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نمایندگی‌های داده ها‌بنیان {حرکت} تدریجی. معاونت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری معادل قبلی {در این} {مسیر} پرچمدار حمایت به دلیل این  نمایندگی‌ است به همان اندازه به شما گزینه بدهد {حلقه} پیوستن نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری همراه خود صنایع عظیم ملت باشد یا نباشد. حضرت آقا این مسئله را {به درستی} دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن خواهد شد راهی که در آن رفع بهترین فراهم کردن کردند. اگر این ماده موضوع شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، مجلس، قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای پایه حاکمیتی {به درستی} دیده شود کدام ممکن است نمایندگی‌های عظیم تولیدی نیاز به در جهت داده ها‌بنیان شدن {حرکت} کنند. نمایندگی‌های داده ها‌بنیان نیز حاضرند توان فنی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام یک چیز {که دارند} را در داخل اختیار نمایندگی‌های تولیدی عظیم قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای آن خواهد شد‌ها را تعمیر کنند  به همان اندازه به دلیل این طریق به تأمین تا حد زیادی، بهره‌وری بیشتر همراه خود هزینه مربوطه‌ای خیلی کمتر پشتیبانی کنند.

سیستم اقتصادی داده ها‌بنیان سیستم اقتصادی دوست خوب‌دار اطراف است، سیستم اقتصادی دارایی بهره‌وری نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه اساساً مبتنی بر نیروی انسانی کدام ممکن است چرخ دنده مقدماتی خاصی نمی‌خواهد. خوش شانس ایران اسلامی به دلیل این منظر غنی است. من می روم امیدوار هستم تخصصی ایجاد می کند 12 ماه جاری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، مجلس قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای پایه ما همراه خود پالایش رهنمودهای قانونی مزاحم بیش به دلیل پیش این {حرکت} را افزایش ببخشند. الحمدالله این {مسیر} در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} تنظیم شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در سراسر این مدت زمان دیدیمکه  تمام مشکل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن زدایی به دلیل {مسیر} اشتغال تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها‌بنیان شدن است.

انتهای پیام/