سنت «چاقوی چاق» در سامان


در این گزارش عکس هایی از آیین چاقو چاقو در شهر سامان چهارمحال و استان بختیاری را مشاهده می کنید.
چاق کاخو سنتی است که در آن مردم شهر سامان با ریتم مداحی و معمولاً به زبان ترکی با ساختن دسته هایی از چوب یا سنگ، یکدیگر را می کوبند.

مرتضی صالحی فر

ساعت 10:00

141-5-17
0http://fna.ir/1qm630