سقوط حامیان حجاب در هیئت شکار کودک ایران
سلما همتیان دختر مشهدی دهه 90 که در دل مسابقات آسیایی و میراث خود تمام تلاش خود را در برابر دشمن انجام می دهد و با افتخار از حجاب خود می گوید و الگویی برای همه می شود. چادر خود را مایه مباهات می داند و می خواهد حجاب فاطمی را الگوی دختران و زنان ایرانی باشد. این گونه نیست که برخی کورکورانه دشمن را فریب دهند و لذت کوتاه ذلت و برهنگی را دوست داشته باشند.