سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: رهبران معترضان همچنان در بازداشت هستند
گزارشی از دستگیرشدگان در جریان اغتشاشات و فعالیت ها منتشر شد. وزیر گفت که برخی از افراد دستگیر شده از رهبران اغتشاشات بودند. همچنین در چند هفته اخیر بسیاری از دستگیرشدگان به دلیل عدم دست داشتن در خشونت آزاد شده اند، اما سرکردگان باندها تا پایان پرونده در بازداشت به سر می برند و به مرجع قضایی معرفی می شوند.