زمان انتظار برای زن شدن در هر استان ایران چقدر است؟




زمان انتظار برای صاحب خانه شدن خانه اولی ها دقیقاً بر اساس زمان هایی محاسبه شده است که هر خانوار ایرانی می تواند با پس انداز «یک سوم» درآمد خود با محاسبه میانگین درآمد هر فرد در خانه، خانه بخرد. خانوار و با توجه به قیمت خانه.