زلنسکی: اگر نتوانیم همراه خود پوتین مذاکره کنیم وارد درگیری جهان {سوم} شده‌ایمرئیس‌جمهور اوکراین دانستن درباره احتمالات شیوع درگیری جهان {سوم} در داخل صورت عدم رسیدن مذاکره همراه خود رئیس‌جمهور روسیه هشدار داد.