زلزله قدرتمند شمال الجزایر را لرزاند
دارایی ها خبری از شیوع پایین لرزه در داخل شمال الجزایر واقع در داخل شمال آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات این زلزله خبر دادند، با این وجود به میزان تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات آن خواهد شد ردیابی‌ای {نکردند}.