زائران اربعین از منطقه خسروی عبور کردند
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جمعیت زیادی در قصرشیرین و منطقه خسروی زندگی می کنند، گفت: مهم ترین و فراتر از انتظار زائران منطقه خسروی و کمبود نهاده ها از طرف عراقی کار را سخت و کند کرد. . ترافیک، اما با پیگیری میدانی، اکنون مهاجران عبوری از مرز نیز رفته اند.