رکورد دولتی یک ساله 13; از سلامتی تا تندرستی
به دلیل سوء مدیریت دولت قبل و افزایش دستمزدها، زندگی و سفره مردم دچار افسردگی شد. به گفته مسئولان در یک سال گذشته، انرژی و توجه دولت سیزدهم به اقتصاد و رفاه معطوف شده و اقدامات مهم و جامعی در این زمینه انجام داده است، فرصتی برای کنترل تورم و پول، کنترل بازار و قیمت ارز. ، کاهش بیکاری و … در این زمینه مفید باشد.