روسیه: ما کار کردن وقفه در مذاکرات وین نیستیم
فرستاده روسیه در تهران در مصاحبه‌ای همراه خود خوب آنلاین تلویزیونی موارد نه {تأکید کرد} کدام ممکن است کشورش کار کردن وقفه در مذاکرات تعمیر تحریم‌ها در وین نباید باشد.