روسیه: غرب اشتباهاتش را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های ایران را برآورده تنبلسخنگوی وزارت خارجه روسیه به همین دلیل طرف‌های غربی حاضر در مذاکرات تعمیر تحریم‌ها در وین خواست اشتباهاتشان را بپذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های ایران را برآورده کنند.