روسیه: به همین دلیل تخصص اثیری ایران استفاده بیشتر از می‌کنیم
وزیر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل روسیه اظهار داشت، روسیه براساس تخصص ایران نزدیک به نحوه سرویس دهی به {هواپیما}‌ها در {شرایط} تحریم حرکت می‌تنبل.