روسیه: اقدامات تهاجمی کی یف، دلیل خروج از توافق غلات
سفیر روسیه با بیان اینکه اتهام آمریکا مبنی بر اینکه خروج روسیه از توافق غلات باعث افزایش بحران غذایی جهان می شود، دروغ و اغراق آمیز است، گفت: در شرایط حملات و تحریکات اوکراین به کشتی های نظامی و تجاری روسیه که نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به دلیل کمبود جا .