روحانی درگذشت مرحوم ری شهر را آسایش اظهار داشت
اینجانب این مصیبت را به مقام معظم مدیریت، رفقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار خوب رفیق دیرینه ام آسایش عرض می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل درگاه خداوند متعال برای آن خواهد شد عالم مجاهد علو درجات را مسئلت در واقع دارم.