رستم قاسمی: یکی از دغدغه های دولت سیزدهم حفاظت از مناطق شهری است که فرسوده شده اند.
وزیر راه و شهرسازی از سازندگان خواست تا زیرساخت های فرسوده شهری را نوسازی کنند و یکی از دغدغه های 13 کشور را حفاظت از منازل آسیب دیده عنوان کرد و گفت: در نظر داشته باشیم که در ساختمان های تخریب شده طبقه مرتفع وجود نداشته باشد. دو طبقه تراکم تشویقی، در این سازه ها به سطح طبقات عادی شهرها می رسیم پس این تشویق بسیار مفید خواهد بود.