رد پای ریاض در اغتشاشات زاهدان
چند سال پیش رهبر عربستان از کشاندن جنگ به خیابان های ایران صحبت کرد. ارائه چنین تهدید رسمی از سوی قدرت بزرگ پادشاهی عربستان نشان از طرح و برنامه ریزی ریاض برای تاکید بر نقاط ضعف، تمسخر و کاهش دستاوردهای کشور، تقویت گروه های تجزیه طلب و تروریستی، پخش ماهواره ای و… دارد.