راه های مقابله با بدی های جامعه دوگانه
یکی از زمینه های چالش برانگیز وجود ساختار دوگانه در جامعه است. وقتی یک قشر از جامعه دارای وضعیت روحی و فکری یکسانی باشند، قشر دیگری نسبت به آنها نگاه متفاوتی خواهند داشت. یکی از راه های مقابله با خطرات ناشی از جامعه دوتایی، تقویت فرهنگ سازش و مدارا با نظرات است.