راه اندازی کنید – همین درست در این لحظه منصفانه نرم افزار کمک خواهد کرد که شما راه اندازی کنید

در داخل 12 ماه های جدیدترین ما شاهد تعدادی از به دلیل روندهای سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم های غذایی بوده ایم. بدون در نظر گرفتن داده ها قابل توجه خیلی زیاد، تعیین آگاهانه با توجه به آنچه واقعاً واقعاً کار می کند، معمولاً قابل توجه عالی است. در داخل {هر} خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری، تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد منبع مفید غالب {درآمد} {هر} خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری است. فاز های تبلیغات صدها هزار دلار آمریکا را صرف تجزیه و تحلیل با توجه به چگونگی بهبود تخلیه کالا شخصی می کنند. مورد نظر است کدام ممکن است کالا مورد تایید اشخاص حقیقی ستاره فیلم می توانند درآمد را به میزان قابل توجهی بهبود دهند. در داخل ازای حمایت، سلبریتی برای {تصویر} شخصی غرامت بدست آمده می تدریجی.

معمولاً قرار است به آنها بروند به نمایندگی {اجازه} می دهند به همان اندازه به دلیل {تصویر} هر دو شناسایی قرار است به آنها بروند با بیرون استفاده بیشتر از {واقعی} به دلیل خدمات یا محصولات استفاده بیشتر از تدریجی. همراه خود میلیون‌ها دلاری کدام ممکن است صرف تحقیقات {بازار} می‌شود، قرار است به آنها بروند دقیقاً می‌دانند کدام ممکن است چه یک چیز {احساسات} می توانید داشته باشید را تحریک می‌تدریجی به همان اندازه خدمات یا محصولات آن خواهد شد‌ها را بخرید. با این وجود، تجزیه و تحلیل مناسب هر دو غلط در دسترس بودن به عهده حمایت کننده است. متعاقباً روش صحیح می توان داده ها متضاد تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن را رمزگشایی کرد؟

همراه خود درک کردن این نکته راه اندازی کنید کدام ممکن است بر مقدمه اجزا متعدد {پاسخ} های زیادی ممکن است وجود داشته باشد. این اجزا جای می دهد ژنتیک، شاخص توده جسمی می توانید داشته باشید (عضله با بیرون چربی ها در برابر این چربی ها) است. آنچه می خورید (انرژی دریافتی) به میزان سوزاندن، ورزش قلبی عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر به دلیل آن خواهد شد به راحت مسکن می توانید داشته باشید وابسته است. راحت مسکن شناخته شده به عنوان {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های هر روز ای اندازه روز مشارکت در می دهید رئوس مطالب می تواند. متعاقباً روش صحیح قطعنامه می گیرید کدام ممکن است چه یک چیز برای {اهداف} سلامتی شخص خاص می توانید داشته باشید در داخل درجه سلامتی موجود می توانید داشته باشید یکی از بهترین است؟

بیایید همراه خود مرحله # 1 راه اندازی کنیم:
1. {اهداف} سلامتی شخصی را تصمیم گیری کنید
برای ایجاد {اهداف} سلامتی شخصی، درجه سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت مسکن موجود شخصی را به خاطر داشته باشید. خواه یا نه {در حال حاضر} ورزش بدنی دارید؟ ورزش های جسمی عبارتند به دلیل:
الف. {سگ} تمیز کردن با کوهنوردی ببرید
ب. اسکیت
ج- خودرو شخصی را بشویید
د. به دلیل {پله ها} بیشترین استفاده را ببرید
E. کوهنوردی به زودی همراه خود امکانات

اگر راحت مسکن می توانید داشته باشید جای می دهد هیچ منصفانه به دلیل نمونه های خیلی شبیه حروف A-D در داخل نخست نخواهد بود، {اهداف} سلامتی می توانید داشته باشید نیاز به جای می دهد ورزش قلبی عروقی بیشتری باشد یا نباشد. اشخاص حقیقی تازه وارد نیاز به 2-3 موارد در داخل هفته 15 به همان اندازه 20 {دقیقه} ورزش قلبی عروقی مشارکت در دهند. مشتریان {متوسط} ​​به همان اندازه پیچیده نیاز به 30-90 {دقیقه} 3-4 موارد در داخل هفته {برنامه ریزی} کنند. روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق شناخته شده به عنوان طراحی هر دو محقق شده برای القای بهبود لحظه ای ضربان روده ها (برای تقویت انجام روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب تهدید {بیماری} قلبی) رئوس مطالب می تواند.
مشاهده قلبی عروقی جای می دهد بهره مندی از مزایای تردمیل، موتور سیکلت نصب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از کیت مورد استفاده بیشتر از برای بهبود ضربان روده ها است. {برای اطلاعات بیشتر} با توجه به نحوه محاسبه ضربان روده ها عملکرد، به http://www.stevenscreek.com/goodies/hr.shtml مراجعه کنید.

2. {اهداف} سلامتی شخصی را بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را به طور {برجسته} آرم دهید.
اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است {اهداف} عملی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن پوند اضافی بیش به دلیل 2 کیلو در داخل هفته نخواهد بود.
آ. {اهداف} ریختن پوند اضافی هفتگی عملی را به خاطر داشته باشید.
ب. {اهداف} را در داخل قلمرو ای کدام ممکن است تا حد زیادی وقت شخصی را در داخل آن خواهد شد سپری می کنید، قرار داده کنید.
ج. گیت‌ها را در داخل مکانی مطمئن مشابه با یخچال، آینه توالت هر دو داشبورد خودرو قرار دهید.

3. منصفانه نرم افزار غذایی هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی راه اندازی کنید.
الف. با بیرون {برنامه ریزی} برای دستیابی {اهداف} سلامتی، نرم افزار می توانید داشته باشید همچنان رویایی خواهد بود، احتمالا.
ب- اگر خیلی زیاد بازدید می کنید، تنقلات تولید کنید به همان اندازه در همه زمان ها میان وعده های مفید داشته باشید.

4. برای دسترسی به {اهداف} سلامتی شخصی به دلیل همکاران خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار پشتیبانی بگیرید.
آ. به سادگی به اعضای خوش بینانه خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانی کدام ممکن است به {اهداف} می توانید داشته باشید پشتیبانی می کنند اطلاع دهید.
ب. ریختن پوند اضافی هر دو عضله سازی سرراست نخواهد بود. هرچه نشاط هر دو ایده ها آسیب رسان کمتری داشته باشید، احتمالات معمولاً.

5. برای تعیین نرم افزار غذایی به هرم غذایی اخیر مراجعه کنید.
{برای اطلاعات بیشتر} با توجه به راه اندازی ساختار شخصی به http://mypyramid.gov/ مراجعه کنید.
الف- {برنامه ریزی} وعده های غذایی هفتگی همراه خود بهره مندی از مزایای هرم غذایی اخیر.
ب. رستوران های فست فود را به نیمه راهی که در آن {محدود} کنید.
ج. ریختن پوند اضافی را همراه خود نخوردن ناقص نگیرید. (ریختن پوند اضافی معمولاً توسط اقدامات شدیدی مشارکت در می تواند کدام ممکن است جای می دهد {گرسنگی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه کاهش وزن مایعات می تواند، با این وجود آسیبی کدام ممکن است به بدن ما می توانید داشته باشید وارد می تواند آنی نخواهد بود. بدن ما می توانید داشته باشید برای انجام به گاز می خواهد. اگر {به درستی} به بدن ما شخصی گاز ندهید، در واقع می تواند ویران تدریجی. به خرید زمان بر روی اندام های می توانید داشته باشید.)

6. منصفانه نرم افزار دانشگاهی منسجم راه اندازی کنید.
به دلیل منصفانه معلم سفارشی {حرفه ای} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهور پشتیبانی بگیرید به همان اندازه استراتژی مشاهده بهترین را به می توانید داشته باشید تمرین دهد. هر دو به دلیل منصفانه همدست پاسخگویی پذیر پشتیبانی بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام با توجه به استراتژی های دانشگاهی بهترین کمی تحقیق کنید.
آ. در گذشته به دلیل راه اندازی {هر} نرم افزار ورزشی همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشاوره گرفتن از کنید
ب. در داخل تجهیزات گلف، روی مشاهده شخصی هدف اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاشرت را {محدود} کنید.
سی. هنگام فعالیت های ورزشی اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است توسط سوراخ بینی نفس بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل دهان بیرون کنید.
دی در داخل حین فعالیت های ورزشی هیدراته بمانید.
E. در داخل صورت واقعاً احساس {درد} هر دو ناراحتی فوراً آن خواهد شد را متوقف کنید.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید- برای دستیابی اهدافتان {زودتر} مشاهده نکنید.

7. بهبود بار منصفانه شبه اتفاق نیفتاد، متعاقباً به دلیل کف دست ارائه آن خواهد شد پوندهای اضافه شده منصفانه شبه اتفاق نخواهد افتاد.
الف- به سمت شخصی صبر کنید و ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه زمانی برای دستیابی آن خواهد شد {اهداف} هر روز است.
ب. خوش بینانه باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید کدام ممکن است سلامتی منصفانه بازدید است 9 منصفانه مکان تعطیلات.