رئیس قوه قضاییه: فساد، ادامه دارد و توسعه می یابد
رئیس قوه قضائیه در دیدار با اصحاب رسانه درباره دستگیری فساد اداری گفت: معتقدم در بین قضات و شما اصحاب رسانه در گفت و گو و توجه ماست. به فساد دیگران و سایر سازمان ها نباید نسبت به خود و کار درست تنبلی کنیم و سوراخ های فساد را در مجموعه خود ببندیم.