رئیس سازمان انرژی اتمی: نظارت بر تاسیسات هسته ای کشور همچنان بر عهده این سازمان است.
محمد اسلامی: در مورد راکتورهای تحقیقاتی به ویژه رآکتوری که بتواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، بر اساس تحقیقات انجام شده در هفته های آینده آماده کرده ایم، ساخت راکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان آغاز خواهیم کرد.