رئیس جمهور: اصلاح ماهیت مزارع و زراعت قراردادی برنامه دولت برای بهبود وضعیت کشاورزی است.
رئیس جمهور در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، طرح تجدید الگوی کشت و کار پیمانکاری را دو پروژه مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور دانست و گفت: از اقتصاد روستاها نیز حمایت کند. از طریق بهبود کشاورزی، اجرا آغاز شده است.