دولت دو کارکرد مفید دارد. اصلاح نظام مالی و سیاست گذاری مالی
میشم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت 13 در ماه های نخست شروع به کار با گرفتن پول 4200 تومانی جسورانه شروع به تغییر نظام مالی کرد، گفت: کار منجر به دستور بودجه توسط دولت شد. دولت، به طور مستقیم بر روی پول مالیات تمرکز کنید.