دوستان تغییرات قیمت نباید به تایید تعبیر بشه!
همکاری طرف خارجی و جریان منفی داخلی نشانه قابل توجهی از توانایی حزب هسته ای 13 کشور در مقاومت در برابر فشار دشمن خارجی است و نشان می دهد که تیم جدید مانند تیم قبلی نیست. سطح بالای هوشیاری و توانایی حفاظت از منافع ملی و مقاومت در برابر مطالبات قانونی.