دلیل بارندگی شدید تابستان چیست؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر روی مرکز در جنوب ایران و حرکت به سمت شمال سمت پرفشار منطقه گرمسیری است. و انتقال رطوبت زیاد از اقیانوس ها به جنوب که مکانیسم مناسبی برای وقوع بارندگی است.