دلیل اقتصاد خوب عمان چیست؟ / عمان مورد تمجید صندوق بین المللی پول قرار گرفتدلیل اقتصاد خوب عمان چیست؟ / عمان مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار گرفت – تجارت نیوز