دشمنان در گذشته نزدیک به قصد خروج از کشور وارد میدان شدند


رئیس جمهور گفت: وقتی ایران بر مشکلات اقتصادی فائق آمد و توانست در منطقه و جهان زندگی کند، دشمنان وارد میدان شده و قصد جدایی کشور را دارند اما در این زمینه شکست خوردند.

پست دشمنان در طرح های قبلی برای خروج از کشور وارد میدان شدند اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.