در دادگاه محمد قبادلو متهم به فساد در جهان چه گذشت؟
اولین دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مهاجمان روز شنبه 10 تیرماه در تهران تشکیل شد و با حضور مقامات قضایی، متهمان و وکلای آنها، جمعی از ماموران نیروی انتظامی در درگیری با راهزنان و خانواده شهید فرید مجروح شدند. کرم پور. محمد قبادلو.