درس‌هایی از اعتراضات حامی زندگی در فرانسه
در فرانسه مردم با اعتراضات خیابانی می خواهند کشورشان از ناتو خارج شود. افکار عمومی اروپا متوجه شده است که مفهوم ثبات هژمونیک که قبلاً به عنوان ضمانت امنیت و اقتصاد معرفی شده بود، دیگر کارایی ندارد. آمریکا که توانست اروپا را از مشکلات اقتصادی و امنیتی حفظ کند، امروز به دلیل تغییر در هندسه قدرت جهان نمی تواند در گذشته ادامه دهد.