دانش تومور پوکی استخوان
پوکی استخوان یک بیماری ژنتیکی شایع است که باعث تحلیل استخوان می شود. در این بیماری عناصر استخوان ساز از نظر کیفی تغییر نمی کنند، بلکه از نظر کمیت کاهش می یابند. این بیماری در افراد مسن به عنوان یک بیماری فیزیولوژیکی در نظر گرفته می شود، بنابراین خطر ابتلا به آن با افزایش سن افزایش می یابد.