حمله رهبر اصلاح طلبان به گروه مذاکره کننده
اصلاح طلبان در روزهای اخیر با تکرار سخنان قدیمی وزیر سابق کشورمان مبنی بر ناتوانی مخالفانش در نوشتن مطالب جدید برای مذاکره، سعی در تضعیف قدرت نخبگان داشتند. علاوه بر این، برخی از تحلیلگران و تحلیلگران سابق در بحث با بازبینان، گروهی مذاکره کننده را شامل می شدند که قادر به مذاکره نبودند، با اشاره به شعارها و الزامات کاربردی فراتر از برجام.