حضور سفیر برزیل و بولیوی در آشپزخانه هیئت را ببینید
رومینا پرز سفیر بولیوی و لودمار گونسالوس آگیلارنتو سفیر برزیل و فرماندار بهارستان و امام جمعه نسیم شهر در روز عاشورای حسینی در مراسم تشییع پیکر ایزدیان ساکن نسیم شهر حضور یافتند. آشپزخانه تیم./ منبع: خبرگزاری دانشجو