"جهل مقدس" و سودای بهشت
پیغمبر اکرم از خدا می گوید و می گوید موسی جرأت نکرد پیام خود را در کوه تورات بیان کند و مبلغان پیامبر نیز توضیح نمی دهند که این پیام کی و کجا داده شده است، آیا برای آنها مهم است؟ / نامحرم به جای اینکه بگوییم این نظر من است، نظر خود را به عنوان یک مقاله بیان کنید و فکر کنید که در دنیا این بار 200 میلیارد نفر وارد شده اند و 8 میلیارد نفر از جمعیت آن هنوز در قید حیات هستند (هر چند در فضای بین نوشتن و انتشار گذشت، برخی از نوزادان آمده اند) اما برای گروه کوچکی از دیگران، همه عصبانی و معترض هستند.