«جهان صنعت» ممنوع شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «جهان صنعت» امروز دوشنبه ۹ آبان در جلسه فوق العاده هیات بازرسی مطبوعات توقیف شد.

این تصمیم به دلیل نقض مصوبات شورای امنیت ملی و محدودیت مطبوعات اتخاذ شد، بر این اساس این روزنامه بازداشت و پرونده خود را به مرجع قضایی تحویل داد.