جنگ در اوکراین و مخالفت مردم اروپا با بحران روزافزون زندگی
رضا کلهر کارشناس مسائل بین الملل گفت: جنگ اوکراین تاثیر جدی بر اقتصادهای بزرگ وابسته به انرژی اروپا گذاشته و بحرانی جدی ایجاد کرده است که این کشورها ممکن است نتوانند با آن کنار بیایند. مسائل و بیرون آمدن در اعتراضات گسترده، ما باید به مردم در خیابان پاسخ دهیم.