جنگ اوکراین، عامل روابط ایران و روسیه برای دوری از تحریم ها
جنگ اوکراین روسیه را به بازیگری محروم در عرصه بین المللی تبدیل کرد و این فرصت جدیدی را برای ایران ایجاد کرد تا روابط نزدیکی با این کشور برقرار کند. تحریم های متعدد آمریکا و اروپا علیه روسیه، مسکو را در موقعیتی قرار داده است که از ایران کمک بگیرد تا از اثرات منفی تحریم ها جلوگیری کند.