جلوگیری از تقسیم اراضی کشاورزی هدف اصلی جهاد کشاورزی است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللنادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد و اصلاحات اراضی کشاورزی. تداخل ها بیشترین تقاضای اراضی کشاورزی اراضی ملی و دولتی است.

او توضیح داد کوردک یکی از مهمترین وظایف سازمان جهاد کشاورزی دولت، صدور اسناد زمین کشاورزی و ویرایش آن است. تداخل ها اراضی کشاورزی شامل زمین ها و املاک جزیره ای است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با توجه به این موضوع، طرح را تهیه و تکمیل کنید. کاداستر بیش از هر زمان دیگری مهم است که همه شهرهای ایالت باید در این کار مهم شرکت کنند.

تقی زاده همچنین گفت: صدور سند تک برگی اراضی کشاورزی از وظایف اصلی این سازمان است و هر کشاورز دارای دفتر، گواهی یا سند رسمی اعتبار مالکیت زمین کشاورزی است و به اداره کل املاک و اسناد مراجعه می کند. در اسرع وقت و گرفتن سند یک صفحه ای برای دریافت

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر کشاورز بالای سند زمین کشاورزی هم داشته باشد انتشار سند یک برگی اشکالی ندارد.

تقی زاده همچنین گفت: یکی از سیاست های اصلی سازمان جهاد کشاورزی جلوگیری از تقسیم اراضی کشاورزی است و اگر این وضعیت متوقف نشود امنیت غذایی در سطح جزیره وجود دارد.

وی گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید و اقدامات غیراقتصادی در کشورهای کشاورزی، کشاورزی پایدار و مفید محقق نخواهد شد.

تقی زاده در ادامه سخنان خود گفت: اسناد رسمی زمین های کشاورزی در بسیاری از پلاک ها به دلیل تداخل صادر نشد و در حال حاضر بخش زیادی از اراضی کشاورزی کشور سند ندارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: موظفیم با سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص احراز مالکیت دولت بر املاک و اراضی ملی با رعایت حریم روستاها و خلع ید از اراضی همکاری کنیم. تداخل ها باید با اجرای قوانین موازی انجام شود.