جزئیات پرداخت بدهی اعلام شد
یک کارشناس اقتصادی با تشریح روند و پیش بینی منابع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ​​بر لزوم پرداخت رقم اقتصادی در رده ها تاکید کرد و اظهار داشت: تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی دارای یک امتیاز هستند. الزام به اجرای دستمزد برابر .