جایگاه هوش مصنوعی در اقتصاد غرب آسیا
قدرت های غرب آسیا برای افزایش قدرت خود در سایر رقابت های منطقه ای به دنبال تقویت قدرت خود در عرصه اطلاعاتی هستند. با معرفی فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های نظامی، تجارت الکترونیک، خدمات، شبکه‌های اجتماعی و غیره، کشورهایی که سرمایه‌گذاری و استعداد علمی بیشتری در این بخش دارند، جایگاه بیشتری برای رقابت با دیگر قدرت‌ها خواهند داشت.