جایگاه ایران در رقابت خطوط لوله گاز اروپا
خط لوله پارسی که در سال 2008 با هدف تامین گاز از میادین گازی ایران برای مصرف کنندگان اروپایی مطرح شد، همواره بهترین راه برای تامین برق اروپایی ها بوده است، اما بحران های سیاسی و ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارد. .