جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم مهاجم کره جنوبی برای ایران
«سون هیونگ مین» بعد به همین دلیل سوسو زدن در داخل خدمه تاتنهام {انگلیس}، شخصی را کنار هم قرار دادن دیدار کره جنوبی همراه خود خدمه سراسری ایران می‌تدریجی.