تو ماهی، من ماهی این برکه هستم


تو ماهی، من ماهی این برکه هستم
وقتی تو نباشی خیلی غم انگیز خواهد بود

آه از نفس پاک تو و صبح بخیر
از چشمان تو و سلول فیروزه ای

چشمانت را ببند، چشمه مخفی، همیشه
فیروزه و الماس را روی نوار بپاشید

ای باد روشن! بذار برم
هشدار! آرامش ما را به هم نزنید

ای ماه بزرگ من هرگز به تو نرسم!
این یک ناامیدی بزرگ است چه باشی چه نباشی