تقویت ثبات منطقه ای با تکمیل کریدور شمال-جنوب
شمال و جنوب به تغییر ماهیت روابط ایران و آذربایجان و روسیه و آذربایجان کمک خواهد کرد و سه کشور یکدیگر را به عنوان شرکای اقتصادی خواهند دید. کریدور شمال-جنوب سه کشور روسیه، آذربایجان و ایران را به هم متصل می کند و صلح و امنیت منطقه را تقویت می کند. این امر به طور قابل توجهی هزینه های حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از جنوب آسیا به شمال اروپا و بازگشت را کاهش می دهد، روابط ژئوپلیتیکی را تقویت می کند و سایر کشورهای منطقه را جذب می کند.