تعریف جدید انسیه خزعلی از زنا/تشویق قربانیان تجاوز به خودکشی در توییت معاون رئیس جمهور ایران! (فیلم)
شلیر، رسولی که در حین طرد شدن، نه برای افتخار، خود را از خانه بیرون انداخت، بلکه برای حفظ ناموس خود را کشت. اما معاون رئیس جمهور در امور زنان به جای مخالفت با ظالم، کار شلیر رسولی را در توییتی پذیرفت و تمجید کرد و آن را نشانه ناپاکی دانست.