تعداد مشترکین تلفن همراه چطور؟
موضوع فعلی این است که اگر شخصی بین ساعت 24 تا 39 صبح از قبض خود عکس بگیرد و برای دیگران ارسال کند و اعلام کند حسابش صفر شده است، اشکالی ندارد.