تضعیف استقلال ملت، به خطر انداختن مرگ ملت ها
در سال های اخیر ضعف دولت های داخلی و فروپاشی آنها نه تنها شرایط کشورها را بهبود بخشیده، بلکه آنها را بدتر کرده است. خطر فروپاشی، جنگ داخلی و فروپاشی اجتماعی همچنان گریبانگیر کشورها و مردم آنهاست و در این شرایط، وجود حکومتی مقتدر که امنیت ملی را در برابر تهدیدات تضمین می کند.